مشاورۀ دریافت کارت فیروزه‌ای (Turkuaz)

در راستای سیاست بین‌المللی کار؛ کارت فیروزه‌ای (Turkuaz) به خارجی‌هایی داده می‌شود که درخواست آنها با توجه به سطح تحصیلات، تجربۀ شغلی، سهم موثر در علم و فناوری، تأثیر فعالیت یا سرمایه‌گذاری آنها در ترکیه بر اقتصاد و ایجاد اشتغال در کشور ترکیه و با توجه به نظر هیئت مشاوران سیاست بین‌المللی کار و اصول و چارچوب تعیین شده توسط وزارت کار ترکیه واجد شرایط شناخته شده باشند.

کارت فیروزه‌ای (Turkuaz) در ابتدای امر به صورت آزمایشی و در قالب یک کارت موقت سه سالۀ مشروط داده می‌شود. در دوره آزمایشی وزارت کار ترکیه می‌تواند اطلاعات و اسناد مربوط به فعالیت‌های انجام شده را از کارفرما یا شخص خارجی صاحب کارت درخواست کند. طبق ماده 15 قانون کار، کارت فیروزه‌ای‌ موقتی که در دورۀ آزمایشی لغو نشود، با درخواست صاحب کارت از حالت مشروط خارج شده و کارت فیروزه‌ای (Turkuaz) دائمی صادر می‌شود. این درخواست از یکصد و هشتاد روز مانده به پایان دورۀ آزمایشی تا قبل از اتمام دوره قابل انجام است. پس از انقضای این مدت، درخواستهای کارت دائم رد شده و کارت فیروزه‌ای (Turkuaz) فاقد اعتبار می‌شود.

طبق مفاد قانون، به همسر و فرزندان تحت تکفل فرد خارجی دارندۀ کارت فیروزه‌ای (Turkuaz)، مدرکی داده می‌شود که نشان می‌دهد آنها از بستگان دارندۀ کارت فیروزه‌ای (Turkuaz) هستند و به عنوان اجازۀ اقامت محسوب می‌شود.

آیا دارندگان کارت ترکواز اجازۀ کار دارند؟

اتباع خارجی دارندۀ کارت فیروزه‌ای (Turkuaz)، از حقوق ذکر شده در قانون کار در ارتباط با افراد دارای اجازۀ کار دائم بهره‌مند می‌شوند.

در اپلیکیشن کارت فیروزه‌ای (Turkuaz)؛ کسانی که در زمینه‌های آکادمیک، پروژه‌های بین‌المللی پذیرفته شده دارند؛ کسانی که در زمینه‌های علم، صنعت و فناوری، در حوزه‌ای که از دیدگاه کشور ترکیه و از نظر استراتژیک مورد قبول باشد، برجسته هستند؛ کسانی که از نظر ظرفیت سرمایه‌گذاری، صادرات و کارآفرینی سهم قابل توجهی در اقتصاد ملی دارند و یا پیش‌بینی می‌شود که داشته باشند، به عنوان افراد خارجی واجد شرایط در نظر گرفته می‌شوند.

مقررات این قانون شامل حال اتباع خارجی تحت حمایت موقت نمی‌باشد.

ایریت گروپ با کادر مجرب و مسلط به قوانین ادارۀ کار و به عنوان مجری با سابقۀ این طرح در استان آنتالیا، به علاقه‌مندان به دریافت کارت فیروزه‌ای (Turkuaz)، مشاورۀ رایگان داده و در صورت واجد شرایط بودن افراد، خدمات درخواست کارت را برای هموطنان عزیز انجام می‌دهد.